Wed. Apr 24th, 2024

Source: CHUNGNHAN.ORG


Ngày 2: Trở về với chính mình

Giảng phòng: Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng, OSB.

http://youtu.be/y1rNbLEyHRM

Videos bài diễn giải theo tinh thần của tiên tri Isaia và là cách để đón chờ Chúa đến trong hy vọng và vui mừng.By adminVR

Leave a Reply