Fri. May 17th, 2024


Theo nguồn tin của BMH

Pictures are courtesy of Mr. Dang Nguyen, Mr. Buu Khanh Tran, Mr. Nhat Hung

25 hình do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện.

https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/FHhqi1dkJxh?gpinv=AMIXal8Dl9eob3Iu2UqOzGMkqhHMq0FLKeeBteQ3lDshYvVV1068Epm_JazaXNYkemDfqIDic6IbFoOitVl8vog-GZRwFMjEf8tO73DtJ2pY43pyGDoE8bY&cfem=1

47 hình do Ông Nguyễn Văn Đặng thực hiện.

RichmondDangNguyen021014

https://plus.google.com/116760988778272852998/posts/VRqkDoz7jV5?gpinv=AMIXal9nXlsGHGt3GfbH7DyQ3U0Q9PAziuXiELNYV10v2mA17BrEkaek68oymnf7VLOOsdPOdzLHb7M0ejalDVitDmaozVsK0T_Zrj-LUHvvrj20PP8L7_M&cfem=1

195 hình do Anh Nhất Hùng Câu Lạc Bộ Thơ Ảnh HTĐ thực hiện..

RichmondNhatHung021014

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/BUOIVINHDANHVNCHTAIQUOCHOITIEUBANGVIRGINIANGAY10022014?noredirect=1

82 hình do Cựu Phóng Viên Quân Đội Trần Bửu Khánh thực hiện…

RichmondBuuKhanh021014

https://picasaweb.google.com/101504568910372948896/COQUANLAPPHAPTIEUBANGVIRGINIAHOAKYVINHDANHVNCH?feat=emailBy adminVR

Leave a Reply