Tue. Jul 5th, 2022

Month: April 2020

Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 và chuyển cuộc bầu cử sơ bộ từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra lệnh…

Thống đốc Northam đã ký các đạo luật mới để mở rộng quyền truy cập bỏ phiếu: Ngày bầu cử trở thành một ngày lễ; cho phép bỏ phiếu sớm 45 ngày trước một cuộc bầu cử mà không cần có lý do; bãi bỏ luật yêu cầu cử tri đưa ra một ID ảnh trước khi bỏ phiếu; tự động ghi danh cử tri cho các cá nhân truy cập dịch vụ tại văn phòng của DMV hoặc trang web DMV; mở rộng các mốc thời gian bỏ phiếu khiếm diện khi vắng mặt trong ngày bầu cử của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Ralph Northam Thống đốc Northam đã ký các đạo…

Thống đốc Northam của tiểu bang Virginia ra Thông Báo kế hoạch tạm hoãn cuộc Tổng tuyển cử tháng Năm và tất cả các cuộc bầu cử đặc biệt dự kiến ​​vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày Bầu cử Tổng quát ngày 3 tháng 11 năm 2020 và chuyển cuộc bầu cử sơ bộ từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Ralph Northam Thống đốc Northam ra Thông Báo kế…