Thành phố Richmond đang cung cấp khoản vay lên tới 20.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ trong giới hạn thành phố để giúp chủ lao động trang trải chi phí lao động để giữ cho doanh nghiệp mở và trả lương cho nhân viên


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com
Có sẵn ứng dụng Chương trình cho vay thiên tai dành cho doanh nghiệp nhỏ
Bởi Văn phòng Thư ký Báo chí cho Thị trưởng – ngày 06 tháng 4 năm 2020

Richmond đang cung cấp khoản vay lên tới 20.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ trong giới hạn thành phố để giúp chủ lao động trang trải chi phí lao động để giữ cho doanh nghiệp mở và trả lương cho nhân viên. Ứng dụng này hiện có sẵn trên RVAStrong và sẽ được liên kết từ phần Tài nguyên Cứu trợ Kinh tế trên trang web dành riêng cho thành phố, tại đây.

Trang web RVAStrong bao gồm thông tin về tính đủ điều kiện, tài liệu bổ sung được yêu cầu bên cạnh ứng dụng và bản PDF của chính ứng dụng.

Các bên quan tâm nên gửi email các tài liệu sau đây cho Rick Winston tại Bộ Phát triển Kinh tế:
Hoàn thành và ký đơn đăng ký Chương trình cho vay thiên tai dành cho doanh nghiệp nhỏ của Richmond;
Tài liệu về chi phí tiền lương hàng tuần trong tám tuần qua;
Hai năm của công ty Báo cáo tài chính của công ty;
Hai năm doanh nghiệp ký khai thuế; và
Hai năm của người nộp đơn cá nhân lợi nhuận đã ký thuế.
Có một số tiền hạn chế cho chương trình này. Các ứng dụng sẽ được xem xét theo thứ tự mà chúng được gửi.
##
Richmond Small Business Disaster Loan Program application available
By Office of the Press Secretary to the Mayor – April 06, 2020

Richmond is offering loans of up to $20,000 for small businesses within city limits to help employers cover labor costs to keep businesses open and pay employee wages. The application is now available on RVAStrong and will be linked to from the Economic Relief Resources section of the city’s dedicated webpage, here.

The RVAStrong webpage includes information on eligibility, supplemental documents required alongside the application, and a PDF of the application itself.

Interested parties should email the following documentation to Rick Winston at the Department of Economic Development:
Completed and signed Richmond Small Business Disaster Loan Program application;
Documentation of weekly payroll expenses for the last eight weeks;
Two years of the company’s financial statements;
Two years of the business signed tax returns; and
Two years of the applicants’ individual signed taxed returns.
There is a limited amount of funding for this program. Applications will be considered in the order in which they are submitted.
##
m