Thành phố Richmond trong tiểu bang Virginia đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com

Thành phố Richmond đang ân xá về các hình phạt cho những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020
ngày 21 tháng 4 năm 2020
Vé phải được thanh toán trước ngày 31 tháng 8

Trước tác động của đại dịch COVID-19 đã gây ra cho những người sống và làm việc tại thành phố Richmond, thành phố đang ân xá về các hình phạt được áp dụng đối với các trích dẫn đỗ xe quá hạn.
Những người nhận được vé đậu xe vào hoặc sau ngày 16 tháng 3 sẽ có thêm tiền phạt và tiền phạt miễn là số tiền vé ban đầu được trả trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Những người hiện đang nợ tiền mua vé đậu xe và tiền phạt quá hạn trước ngày 16 tháng 3 sẽ bị đóng băng số tiền của họ và sẽ không tích lũy thêm tiền phạt và tiền phạt trong thời gian ân xá miễn là họ thỏa mãn số dư của mình trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Phí giữ liên quan đến DMV không được bao gồm trong chương trình ân xá.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi 3-1-1.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của Thành phố, vui lòng truy cập www.Richmondgov.com.
##
By Office of the Press Secretary to the Mayor – April 21, 2020
Tickets must be paid by August 31

In light of the impact the COVID-19 pandemic has had on those who live and work in the city of Richmond, the city is offering amnesty on penalties applied to overdue parking citations.
Those who received parking tickets on or after March 16 will have additional fines and penalties waived as long as the original ticketed amount is paid by August 31, 2020.

Those who currently owe money for parking tickets and overdue penalties prior to March 16 will have their amounts due frozen, and will not accrue additional fines and penalties during the amnesty period as long as they satisfy their balances by August 31, 2020.

DMV related hold fees are not included in the amnesty program.

For additional information, please call 3-1-1.

For more information on City services please visit www.Richmondgov.com.
##
http://richmondvacitynews.blogspot.com/2020/04/city-offering-amnesty-for-past-due.html