Các sự kiện thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 của Khu Y tế thành phố Richmond và Quận Henrico trong tuần từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ Hai ngày 11, Thứ Ba ngày 12, và Thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020


Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health

Các sự kiện thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 của Khu Y tế thành phố Richmond và Quận Henrico trong tuần từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ Hai ngày 11, Thứ Ba ngày 12, và Thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020
KHU Y TẾ RICHMOND VÀ QUẬN HENRICO: SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG KIỂM TRA COVID-19 TRONG TUẦN 11 tháng 5
Các sự kiện thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 của Quận Y tế Richmond và Henrico trong tuần vào Thứ Hai ngày 11, Thứ Ba ngày 12, Thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020

Richmond, VA – Các Khu Y tế tại Richmond và Henrico đang tiếp tục thử nghiệm cộng đồng cho COVID-19 trong tuần tới. Ba sự kiện thử nghiệm 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều đã được lên lịch tại các địa điểm sau:

Thứ hai, 11 tháng 5 – Siêu thị cộng đồng, 1915 Mechanicsville Turnpike, East Richmond
Thứ ba, 12 tháng 5 – Căn hộ Southwood, 1200 Southwood Parkway, South Richmond
Thứ Năm, 14 tháng 5 – Trung tâm Giải trí Đông Henrico, 1440 N. Laburnum Ave. East Henrico
Thử nghiệm sẽ được tiến hành theo lịch hẹn để tạo điều kiện an toàn và xa cách xã hội. Để đăng ký, hãy gọi đến đường dây nóng của Richmond và Henrico theo số 804-205-3701. Kiểm tra đi lên có sẵn cho những người đáp ứng các tiêu chí kiểm tra, nhưng không được đảm bảo do hạn chế.

Xét nghiệm dành cho những người không có bảo hiểm và bảo hiểm thấp từ 5 tuổi trở lên có triệu chứng COVID-19, đang mang thai, có các điều kiện y tế tiềm ẩn khiến họ gặp nguy hiểm, từ 65 tuổi trở lên.

Các triệu chứng của COVID-19 có thể bao gồm: sốt, ho, khó thở, các triệu chứng giống cúm.

###

LIÊN HỆ: George Jones

Cán bộ thông tin công cộng Các quận y tế Richmond và Henrico

Điện thoại: (804) 381-2622

Email: george.jones@vdh.virginia.gov
RICHMOND AND HENRICO HEALTH DISTRICT COVID-19 COMMUNITY TESTING EVENTS THE WEEK OF MAY 11
Richmond and Henrico Health District COVID-19 community testing events the week of May 11

Richmond, VA – The Richmond and Henrico Health Districts are continuing community testing for COVID-19 in the coming week. Three testing events 10:00 a.m. to 1:00 p.m. have been scheduled at the following locations:

Monday, May 11 – Community Supermarket, 1915 Mechanicsville Turnpike, East Richmond
Tuesday, May 12 – Southwood Apartments, 1200 Southwood Parkway, South Richmond
Thursday, May 14 – Eastern Henrico Recreation Center, 1440 N. Laburnum Ave. East Henrico
Testing will be conducted by appointment to facilitate safety and social distancing. To register, call the Richmond and Henrico hotline at 804-205-3701. Walk up testing is available to persons who meet testing criteria, but is not guaranteed due to limited availability.

Testing is for uninsured and underinsured persons age 5 and older who have COVID-19 symptoms, who are pregnant, have underlying medical conditions that put them at risk, are age 65 and older.

Symptoms of COVID-19 may include: fever, cough, shortness of breath, flu-like symptoms.

###

CONTACT: George Jones

Public Information Officer Richmond and Henrico Health Districts

Phone: (804) 381-2622

Email: george.jones@vdh.virginia.gov
https://www.vdh.virginia.gov/news/2020-regional-news-releases/richmond-and-henrico-health-district-covid-19-community-testing-events-the-week-of-may-11/