The Affordable Housing Trust Fund is introducing a pilot loan program

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com The Affordable Housing Trust Fund is introducing a pilot loan program By Office of the Press Secretary to the Mayor – January 13, 2020 The Affordable Housing Trust Fund is introducing a pilot loan program. Affordable Housing Trust Fund Loan Application To download please click here. http://www.richmondgov.com/PressSecretaryMayor/robocopy/documents/Affordable_Housing_Trust_Fund_Loan_Program_2020_Application.pdf […]

Read More

Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia 2019 November General Unofficial Results HENRICO COUNTY Member Senate of Virginia (009) Results by Precinct 40 precincts of 40 (100.00%) reporting Candidate […]

Read More

Kết Quả Bầu Cử ở Thành Phố Richmond trong cuộc Tổng Tuyển Cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Kết quả bầu cử ở tành phố Richmond trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia 2019 November General Unofficial Results RICHMOND CITY Member Senate of Virginia (009) Results by Precinct 26 precincts of 26 (100.00%) reporting […]

Read More