Mon. Apr 22nd, 2024

Category: Virginia

Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho công dân của tiểu bang Virginia có đủ điều kiện bỏ phiếu Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/veris-voter-registration/applications/vregform_revjul17_vietnamese.pdf Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Thứ Ba ngày 12 tháng 10…