Sat. May 18th, 2024


Theo nguồn tin youtube.com của V TEAM TAEKWONDO


Chợ Tết Cao Nien HTD và Lễ Hội Mừng Xuân CĐNVQG Central Virginia CT1189

Đây là chương trình lần thứ 1189 của THVN-HTĐ sau phần tin tức là phóng của Chợ Tết Cao Niên HTĐ được tổ chứ tại Jeb Stuart HS FallsChurch Virginia và Phóng Sự đặc biệt vế Lễ Hội mừng Xuân của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Central Virginia đã được tổ chức tại Jewish Community Center tại Richmond Virginia vào ngày 15/2/2015


By adminVR

Leave a Reply