Tue. Jul 16th, 2024

Month: June 2020

Thứ Ba ngày 16 tháng 6 là ngày cuối cùng muộn nhất vào 5 giờ chiều để xin lá phiếu Khiếm diện gửi qua thư cho quý vị khi vắng mặt trong Bầu cử sơ bộ của Quốc hội Hoa Kỳ cho Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa vào Thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Ngày Bầu Cử: 6/23/20 Vùng và chức vụ / Đợt phát hành: Bầu Cử Sơ Bộ Tháng Sáu (Ngày…