Wed. Jul 17th, 2024

Month: September 2020

Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Thị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận Thành…