Wed. Feb 21st, 2024

Month: October 2021

5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho cử tri của tiểu bang Virginia muốn bỏ phiếu qua thư Ghi Danh để xin một lá phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN XIN bỏ phiếu qua thư TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/absentee-voting/applications/SBE-701_703-Vietnamese-AB-Application-6_15_21.pdf Ngày 14 tháng 10 năm 2020 5 giờ chiều…

Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho công dân của tiểu bang Virginia có đủ điều kiện bỏ phiếu Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/veris-voter-registration/applications/vregform_revjul17_vietnamese.pdf Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Thứ Ba ngày 12 tháng 10…