Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections

You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email

Download and complete the Absentee Application Form (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/absentee-voting/applications/SBE-701_703-Vietnamese-AB-Application-6_15_21.pdf

You can also download and complete the Permanent Absentee Application (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/absentee-voting/applications/SBE-703_1C-Vietnamese-AB-Application-6_15_21.pdf

Return the completed and signed form to your local registrar’s office by mail, fax, or scanned attachment to an email. Contact information for your local general registrar’s office is available using our online lookup tool.
After the registrar processes your application, you will receive your ballot in the mail. Please note: ballots can be mailed out to applicants starting 45 days prior to the relevant election date.

Returning your voted ballot
Carefully review the instructions mailed with your ballot. Complete and return your ballot to your local general registrar’s office by 7:00 p.m. on Election Day.
You may also return your absentee ballot to a drop-off location. For more information on drop off locations in your locality, review the absentee instructions provided in your absentee ballot mailing.
If you are returning your ballot by mail, it must be postmarked on or before election day and received by your general registrar’s office by noon on the third day following the election (In the event that that day is a holiday, the deadline is moved to the following business day).
For federal elections see section titled “**Special Federal ID Requirements for Certain

First Time Absentee By Mail Voters.”
** Special Federal ID Requirements For Certain First Time Absentee By Mail Voters
For persons who registered to vote in Virginia by mail, federal law requires them to show identification (ID) when voting for the first time in a federal election if they did not send a copy of one of these IDs with their voter registration applications. Recent legislation has eliminated the differences in acceptable identification for in-person voting. Therefore, the special federal ID requirements only apply to certain absentee voters by mail who will be notified by a notice explaining the requirements sent with their absentee ballot. Voters who receive a notice about this special requirements need to include a copy of any of the following types of ID with the voted ballot:

A current and valid photo ID (for example a driver’s license);
or a current utility bill, bank statement, government check or paycheck that shows name and address;
or another government document that shows name and address (for example a voter card). If the voter returns an absentee ballot by mail without a copy of one of these forms of ID, the absentee ballot will be treated as a provisional ballot and counted only if the voter provides a copy of ID to the electoral board by the deadline applicable to all voters.
If the voter returns an absentee ballot by mail without a copy of one of these forms of ID, the absentee ballot will be treated as a provisional ballot and counted only if the voter provides a copy of ID to the electoral board by the deadline applicable to all voters.

Emergency Absentee Voting
(Code of Virginia 24.2-705)

There are two basic types of emergency absentee voting with different procedures for each. You can print a copy of the emergency absentee ballot application using the link here:

1. Emergency Absentee Voting Due to Hospitalization, Illness, or other Emergency
ELIGIBILITY
You may cast an emergency absentee ballot if one of the following situations applies to you:

You were unable to apply for an absentee ballot by the deadline due to your hospitalization or illness, or the hospitalization, illness, or death of a spouse, child, or parent, or other emergency found to justify receipt of an emergency absentee ballot; or
You will be unable to vote on Election Day due to your hospitalization or illness, the hospitalization, illness or death of a spouse, child, or parent, or other emergency found to justify receipt of an emergency absentee ballot that occurred after the deadline for applying for an absentee ballot.
VOTER REQUIREMENTS
You may request to vote emergency absentee at any time prior to 2:00 pm on the day preceding the election
If you are approved for an emergency ballot, your general registrar shall provide the absentee ballot to your designated representative for delivery to you
You shall mark the ballot in the presence of your designated representative
The ballot shall be counted only if the ballot is received by the general registrar prior to the close of polls
2. Emergency Absentee Voting Due to Unexpected Obligation
ELIGIBILITY
You may cast an emergency absentee ballot if you are either an officer of election who was assigned after 12:00pm on the Saturday before the election to work in a precinct other than your own; or
You had an obligation arise after 12:00 pm on the Saturday before the election due either to; 1) your business, profession, or occupation; 2) the hospitalization of you or a member of your immediate family; or 3) the death of a member of your immediate family.
VOTER REQUIREMENTS
You must apply and vote in person by 2:00pm on the day preceding the election.
Image
Biểu Mẫu Đăng Ký Lá Phiếu Bầu Khiếm Diện tiểu bang Virginia
SBE-701/703.1 Bản sửa đổi 7/2021

Thông báo về Đạo Luật về Quyền Riêng Tư: Biểu mẫu này yêu cầu điền thông tin
cá nhân. Bốn (4) chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị là thông tin bắt
buộc. Đơn đăng ký của quý vị sẽ bị từ chối nếu quý vị không cung cấp bốn chữ số
cuối cùng của Số An Sinh Xã Hội của quý vị hoặc nếu quý vị không cung cấp bất kỳ
thông tin nào khác cần thiết để xác định quý vị đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu qua thư.
Luật liên bang (Đạo Luật về Quyền Riêng Tư năm 1974; Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử
Hoa Kỳ năm 2002) và luật tiểu bang (Hiến Pháp Virginia, điều II, § 2; § 24.2- 701,
Bộ Luật Virginia; Đạo Luật Chính Phủ về Thu Thập và Phổ Biến Dữ Liệu) cho phép
thu thập thông tin này và hạn chế chỉ được sử dụng những thông tin đó cho các

Cảnh báo: Việc cố ý bầu nhiều lần trong một cuộc bầu cử hoặc đưa ra thông tin sai
lệch nghiêm trọng trên biểu mẫu này sẽ cấu thành tội gian lận bầu cử. Hành vi cố
tình bỏ phiếu nhiều lần trong một cuộc bầu cử có thể bị trừng phạt theo luật
Virginia với khung hình phạt trọng tội Cấp 6 và có thể bị phạt tù lên tới năm năm
hoặc bị giam tới 12 tháng, và/hoặc phải nộp một khoản tiền phạt tới $2,500. Hành
vi khai báo sai sự thật nghiêm trọng trên biểu mẫu này có thể bị trừng phạt theo
luật Virginia với khung hình phạt trọng tội Cấp 5 và có thể bị phạt tù lên tới mười
năm, bị giam tới 12 tháng, và/hoặc phải nộp một khoản tiền phạt tới

Hướng dẫn

Cách Bỏ Phiếu bằng Lá Phiếu Bầu Khiếm Diện

Để bỏ phiếu bằng lá phiếu bầu khiếm diện, hãy điền vào biểu mẫu này và nộp cho
văn phòng ghi danh cử tri địa phương của quý vị. Quý vị có thể tìm thông tin liên
hệ của văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương qua trang web của Ban Bầu Cử,
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/PublicContactLookup.
Nếu muốn đến bỏ phiếu trực tiếp, quý vị không cần dùng đến biểu mẫu này.

Thông Tin Chung

Quý vị có thể nộp đơn xin bỏ phiếu khiếm diện cho tất cả các cuộc bầu cử (Mục 2)
hoặc chỉ cho một cuộc bầu cử (Mục 3).
Nếu quý vị chọn bỏ phiếu vắng mặt cho một cuộc bầu cử thì mỗi cuộc bầu cử sẽ
cần một biểu mẫu riêng. Để đăng ký bỏ phiếu khiếm diện cho tất cả các cuộc bầu
cử trong tương lai, xin vui lòng xem hướng dẫn dành cho “Lựa Chọn Vắng Mặt
Thường Xuyên (Mục 2).”
Văn phòng địa phương của quý vị phải nhận được đơn đăng ký của quý vị qua bưu
điện, email hoặc fax trước thời hạn 5:00 chiều, mười một (11) ngày trước cuộc
bầu cử.
Các lá phiếu được cấp 45 ngày trước cuộc bầu cử. (Nếu quý vị đăng ký đích thân
đi bầu, quý vị phải chờ năm ngày trước khi nhận được lá phiếu qua đường bưu
điện.)

Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị (Mục 1)

Cung cấp thông tin cá nhân của quý vị. Tên của quý vị và bốn chữ số cuối của Số
An Sinh Xã Hội của quý vị là thông tin bắt buộc.

Lựa Chọn Vắng Mặt Thường Xuyên (Mục 2)

Nếu quý vị đánh dấu vào ô “Có” trong Mục 2 thì quý vị cho biết rằng quý vị muốn
nhận lá phiếu của mình qua thư cho mọi cuộc bầu cử trong tương lai.
Lá phiếu cho tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai sẽ được gửi đến địa chỉ trong
hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị. Nếu quý vị cần lá phiếu của mình được gửi đến
một địa chỉ khác hoặc muốn thay đổi đảng chính trị mà quý vị đã chọn cho Bầu Cử
Sơ Bộ, vui lòng sử dụng biểu mẫu SBE-703.1C.
Nếu quý vị chuyển đến một quận hoặc thành phố mới, hãy hoàn thành một biểu
mẫu mới và gửi cho cơ quan ghi danh mới của quý vị để tiếp tục nhận phiếu bầu.
Nếu muốn nhận lá phiếu bầu cử sơ bộ, quý vị phải ghi rõ quý vị muốn chọn đảng
chính trị nào trong Mục 2. Nếu quý vị không muốn nhận lá phiếu cho các cuộc bầu
cử sơ bộ, vui lòng đánh dấu vào ô trống cuối cùng hoặc không trả lời câu hỏi này.

Lá Phiếu Bầu Khiếm Diện cho Một Cuộc Bầu Cử (Mục 3)

Điền vào Mục 3 nếu quý vị chỉ muốn nhận một lá phiếu bầu khiếm diện cho một
cuộc bầu cử. Trong các phần để trống, hãy cho biết quý vị muốn nhận được lá
phiếu bầu khiếm diện cho cuộc bầu cử nào (Tổng Tuyển Cử, Bầu Cử Đặc Biệt, Bầu
Cử Sơ Bộ Đảng Dân Chủ hoặc Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Cộng Hòa). Đảm bảo đã điền
ngày bầu cử và quận hoặc thành phố nơi quý vị sinh sống. Bằng việc điền vào Mục
3, quý vị sẽ chỉ nhận được lá phiếu bầu khiếm diện cho cuộc bầu cử mà quý vị đã
chỉ định.

Địa Chỉ Nơi Quý Vị Sống (Mục 4)

Cung cấp thông tin về địa chỉ nơi quý vị sống. Nếu quý vị sống tại vùng nông thôn
hoặc vô gia cư, vui lòng mô tả nơi quý vị sống.

Địa Chỉ Gửi Lá Phiếu Qua Thư (Mục 5)

Chỉ điền mục này nếu như
• quý vị muốn bỏ phiếu khiếm diện trong một cuộc bầu cử và đã điền
Mục 3; và
• quý vị muốn lá phiếu của mình được gửi tới một địa chỉ khác với địa chỉ
trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị.

Lá phiếu của quý vị chỉ có thể được gửi qua bưu điện đến một trong các địa chỉ
sau:
1. Địa chỉ cư trú của quý vị
2. Nơi quý vị đang ở, bên ngoài thành phố/quận cư trú
3. Nơi chăm sóc bệnh hoặc tình trạng khuyết tật, nơi tạm giam kết án tội
tiểu hình hoặc chờ xét xử
Không được chuyển tiếp hoặc gửi lá phiếu dạng “chuyển tới”/“gửi tới” một người
khác.

Cử Tri Tại Ngũ và Cử Tri Ở Nước Ngoài (Mục 7b)

Đạo Luật Bỏ Phiếu Khiếm Diện cho Công Dân Tại Ngũ và Ở Nước Ngoài (UOCAVA)
cho phép một số cá nhân nhận lá phiếu bầu bằng thư của họ qua đường bưu điện
thông qua email hoặc fax. Nếu quý vị thuộc một hoặc nhiều diện trong số các
diện cử tri bên dưới theo UOCAVA, vui lòng nhập (các) mã cho diện đó ở mục 7b
trong biểu mẫu này.
A. Tôi là một lính thủy đánh bộ đang làm nhiệm vụ hoặc phục vụ trong lực
lượng vũ trang.
B. Tôi là vợ/chồng/người phụ thuộc sống cùng lính thủy đánh bộ đang tại ngũ
hoặc là thành viên trong lực lượng vũ trang.
C. Tôi đang tạm trú bên ngoài Hoa Kỳ vì lý do không liên quan đến công việc
(Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri: xem lại Bộ Luật Virginia § 24.2-453)
Nếu quý vị đã bỏ địa chỉ vĩnh viễn hoặc không có ý định quay về, hãy điền
ngày cuối cùng quý vị cư trú tại địa chỉ đó ở mục 7b, dòng 2.
D. Tôi đang tạm trú bên ngoài Hoa Kỳ vì lý do công việc hoặc tôi là
vợ/chồng/người phụ thuộc đang sống cùng người tạm trú bên ngoài Hoa Kỳ
vì lý do công việc.
Mặc dù cử tri UOCAVA có thể sử dụng biểu mẫu này, nhưng họ nên sử dụng Đơn
Đăng Ký Dạng Bưu Thiếp Liên Bang (Federal Post Card Application, FPCA) (cũng
tương tự như đơn ghi danh cử tri/bản cập nhật). Nếu quý vị gửi biểu mẫu Bỏ
Phiếu Qua Thư của Tiểu Bang Virginia này (ELECT-701), thì nghĩa là quý vị yêu cầu
dừng mọi FPCA mà quý vị đã gửi trước đây. Để biết thông tin chi tiết hoặc cách
thức nhận FPCA, vui lòng truy cập https://www.fvap.gov/.
Nếu quý vị dự kiến nhận được lá phiếu qua email, đừng quên theo dõi mục thư
rác trong email của quý vị. Nếu quý vị dự kiến nhận được lá phiếu qua fax, đừng
quên theo dõi máy fax. Ban Bầu Cử và văn phòng ghi danh cử tri tại địa phương
của quý vị không chịu trách nhiệm về việc lá phiếu gửi qua email hoặc fax bị rơi
vào mục thư rác hoặc không đến tay quý vị.

Tuyên Bố và Chữ Ký của Cử Tri (Mục 8)

Để đơn hợp lệ, quý vị phải ký tên vào đơn hoặc nếu quý vị bị khuyết tật và không
thể ký tên thì người hỗ trợ quý vị điền vào đơn của quý vị cần viết rằng “Voter
unable to sign” (Cử tri không thể ký tên) trên dòng này và điền vào Mục 7d.
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/early-absentee/

By adminVR