Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin Office of Elections trên trang mạng của richmond.gov

Dưới đây là Thông cáo báo chí chính thức về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 trong thành phố Richmond vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond thông báo về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Thông báo về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu cho khu 106, 308, 409, 410, 606, 705, 810, 908 và 911 vào Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2024 từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Keith Balmer trong Văn phòng bầu cử của thành phố Richmond giải quyết những thay đổi về địa điểm bỏ phiếu ở Richmond. Đọc để biết thêm chi tiết.Office of Elections
@RVA_Votes

1:49 PM · Jun 11, 2024

General Registrar addresses Polling Location Changes in Richmond. Read for more details.
https://www.rva.gov/elections/media

By adminVR