Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov

Văn phòng bầu cử thành phố Richmond Thông Báo danh sách các ứng cử viên thị trưởng cho Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2024
Office of Elections
@RVA_Votes
Here are the candidates on the ballot for Mayor
Michelle Mosby
Harrison Roday
Danny Avula
Andreas Addison
Maurice Neblett
By adminVR