Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov

Văn phòng bầu cử thành phố Richmond Thông Báo danh sách các ứng cử viên Hội đồng thành phố cho Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2024
Office of Elections
@RVA_Votes
Here are the candidates on the ballot for City Council
City Council Candidates

District 1
Zac Walker
Andrew Breton
Paul Goldman

District 2
Katherine Jordan

District 3
Ann-Frances Lambert
Kenya Gibson
Maria Carra Rose

District 4
Sarah Abubaker

District 5
Stephanie Lynch

District 6
Ellen Robertson
Willie Hilliard
Tavares Floyd

District 7
Cynthia Newbille
Eric Sundberg

District 8
Reva Trammell
Frank Wilson

District 9
Nicole Jones
Stephanie Starling
By adminVR