Wed. Jul 17th, 2024


Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov

Văn phòng bầu cử thành phố Richmond Thông Báo danh sách các ứng cử viên Hội đồng trường cho Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2024
Office of Elections
@RVA_Votes
Here are the candidates on the ballot for School Board
School Board Candidates

District 1
Matthew Percival

District 2
Mariah White
Kathryn Ricard

District 3
Ali Faruk
Charlene Riley
Kevin Starlings

District 4
Garrett Shawer
Westley Hedgpeth
Angela Fontain

District 5
Stephanie Rizzi
Mamie Taylor

District 6
Shonda Harris-Muhammad

District 7
Cheryl Burke

District 8
EJ Jafari
Patrick Sherman

District 9
Shavonda Dixon
By adminVR