Wed. Jul 17th, 2024

Category: Announcements

Trước 5 giờ chiều Ngày 7 tháng 6 là Hạn chót để nộp đơn xin lá phiếu bỏ phiếu vắng mặt Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 18 tháng 6 năm 2024 được gửi cho Cử tri ở Virginia tại Văn phòng Ghi Danh cử tri địa phương

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections You Can Also Submit Your “Vote By Mail” Application Form By Mail, Fax, Or Email Download and complete the…

Bỏ phiếu sớm trong thành phố Richmond cho Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 6 năm 2024 sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 15 tháng 6

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov 1 địa điểm để quý vị có thể bỏ phiếu sớm trong thành phố Richmond cho cuộc Cuộc bầu cử sơ bộ…