Sun. Feb 5th, 2023

Category: Press Releases

5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho cử tri của tiểu bang Virginia muốn bỏ phiếu qua thư Ghi Danh để xin một lá phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN XIN bỏ phiếu qua thư TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/absentee-voting/applications/SBE-701_703-Vietnamese-AB-Application-6_15_21.pdf Ngày 14 tháng 10 năm 2020 5 giờ chiều…

Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho công dân của tiểu bang Virginia có đủ điều kiện bỏ phiếu Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 2 tháng 11 năm 2021

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections MẪU ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/veris-voter-registration/applications/vregform_revjul17_vietnamese.pdf Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Thứ Ba ngày 12 tháng 10…

Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng mặt cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 trong tiểu bang Virginia là 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 và bỏ phiếu trực tiếp sớm kết thúc vào ngày 31 tháng 10

Theo nguồn tin Tiếng Việt trên trang mạng của Virginia Department of Elections. Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng…

Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Thị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận Thành…

Thống đốc Northam công bố Quỹ Rebuild VA trị giá 70 triệu đô la với khoản tài trợ lên tới 10.000 đô la sẽ được trao cho khoảng 7.000 doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nộp đơn ngày 10 tháng 8 năm 2020 để trang trải chi phí đủ điều kiện

Theo nguồn tin Google translation trên trang mạng của Virginia Governor Ralph Northam Thống đốc Northam công bố Quỹ phục hồi kinh tế VA trị giá 70 triệu đô la…