Wed. Jul 17th, 2024
Bỏ phiếu sớm trong thành phố Richmond cho Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng 6 năm 2024 sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Sáu ngày 3 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 15 tháng 6

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov 1 địa điểm để quý vị có thể bỏ phiếu sớm trong thành phố Richmond cho cuộc Cuộc bầu cử sơ bộ…