Thu. Nov 30th, 2023

Source: CHUNGNHAN.ORG


Ngày 1: Trở về với Chúa

Giảng phòng: Cha Giuse Nguyễn Thiết Thắng, OSB.

http://youtu.be/7c9OMwOV9Js

Videos bài diễn giải theo tinh thần của tiên tri Isaia và là cách để đón chờ Chúa đến trong hy vọng và vui mừng.By adminVR

Leave a Reply