Thu. May 26th, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections

Hướng Dẫn Bầu
Cử Bỏ Túi
Thịnh Vượng Chung Virginia
Tổng Tuyển Cử ngày 02
tháng 11 năm 2021
vote.virginia.gov · (800) 552-9745 · TTY 711
Thời hạn
Ngày 17 tháng 9:
Ngày đầu tiên trực tiếp bỏ phiếu sớm tại Văn Phòng Ghi
Danh Cử Tri địa phương của quý vị hoặc địa điểm bỏ phiếu
vệ tinh. Hãy kiểm tra với Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri địa
phương của quý vị để biết thêm thông tin. Tìm văn phòng
tại địa phương của quý vị tại
elections.virginia.gov/localVRO.
Ngày 12 tháng 10:
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu hoặc cập
nhật địa chỉ của quý vị cho cuộc bầu cử này.
Nếu quý vị đã chuyển đi, địa điểm bỏ phiếu của quý vị có
thể thay đổi. Hãy nhớ cập nhật địa chỉ ghi danh cử tri của
quý vị mỗi khi quý vị chuyển đi.
5 giờ chiều ngày 22 tháng 10:
Ngày cuối cùng để yêu cầu gửi phiếu bầu vắng mặt
cho quý vị qua đường bưu điện.
Ngày 30 tháng 10:
Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm trực tiếp.
Ngày 2 tháng 11:
Ngày Bầu Cử – Thùng phiếu mở từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Để biết thêm thông tin:
Tìm hiểu thêm tại vote.virginia.gov
hoặc (800) 552-9745 hoặc TTY 711.

Phục vụ với tư cách là Viên Chức Bầu Cử
Chúng tôi luôn cần Viên Chức Bầu Cử (OE). OE thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong Ngày Bầu Cử, bao gồm thiết lập địa điểm bỏ phiếu, hỗ trợ cử tri và giúp cuộc bầu cử diễn ra một cách công bằng và hợp pháp. Quý vị muốn tham gia? Quý vị có thể xem thêm chi tiết và ứng tuyển tại elections.virginia.gov/officer
Quý vị có thắc mắc? Cơ Quan Bầu Cử Virginia sẵn sàng trợ giúp quý vị! Hãy liên hệ chúng tôi để được biết #TrustedInfo (thông tin đáng tin cậy):
Gọi cho chúng tôi: (800) 552-9745
Gửi email cho chúng tôi: info@elections.virginia.gov
Truy cập trang web của chúng tôi: elections.virginia.gov Thích chúng tôi trên Facebook: @VirginiaELECT
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: @vaELECT
Theo dõi chúng tôi trên Instagram: @va_election

Liên hệ với chúng tôi
Cách bầu cử
Qua thư trước Ngày Bầu Cử
Yêu cầu một lá phiếu tại elections.virginia.gov/absentee
trước 5 giờ chiều, ngày 22 tháng 10. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu của mình:
• Qua thư, có dấu bưu điện muộn nhất vào ngày 2 tháng 11
và được nhận trước trưa thứ sáu, ngày 5 tháng 11
• Đến Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri địa phương của
quý vị hoặc địa điểm gửi thư
• Đến địa điểm bỏ phiếu của quý vị vào Ngày Bầu Cử
Bầu trực tiếp trước Ngày Bầu Cử
Từ ngày 17/9 đến ngày 30/10:
Quý vị có thể bỏ phiếu sớm tại Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri địa phương hoặc địa điểm bỏ phiếu vệ tinh. Hãy mang theo giấy tờ tùy thân.
Bầu trực tiếp vào Ngày Bầu Cử
Vào thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021
Thời gian bỏ phiếu trong Ngày Bầu Cử từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối
• Tìm địa điểm bỏ phiếu của quý vị: elections.virginia.gov/VoterInformation
• Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ: elections.virginia.gov/registration/voterid
Để biết thêm thông tin về các lựa chọn, địa điểm và thời gian bỏ phiếu, hãy liên hệ với Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri địa phương của quý vị: elections.virginia.gov/VRO

Bỏ phiếu vắng mặt
Bỏ phiếu dành cho người
khuyết tật
Tư cách hợp lệ
Tất cả cử tri đã đăng ký ở Virginia có thể bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Có các hệ thống bỏ phiếu dành cho người khuyết tất tại mỗi điểm bỏ phiếu, bao gồm cả địa điểm bỏ phiếu vệ tinh.
Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc bị khuyết tật về thể chất, quý vị có thể bỏ phiếu từ xe của mình tại các phòng phiếu vào Ngày Bầu Cử hoặc tại Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri địa phương của quý vị trước Ngày Bầu Cử.
Hãy nhớ đi cùng người có thể đi vào khu vực bỏ phiếu để yêu cầu hỗ trợ từ lề đường. Quý vị có thể nhờ viên chức bầu cử hoặc trợ lý riêng của mình đọc hoặc viết thông tin.
Nếu quý vị bị mù, có thị lực kém hoặc khả năng sử dụng tay bị giảm sút, quý vị có thể bỏ phiếu vắng mặt bằng
công cụ đánh dấu lá phiếu điện tử. Hãy liên hệ với Văn Phòng Ghi
Danh Cử Tri địa phương của quý vị để biết chi tiết: elections.virginia.gov/localVRO.
Truy cập elections.virginia.gov/accessible để tìm hiểu thêm

Mang theo giấy tờ tùy thân của quý vị
Quý vị cần xuất trình giấy tờ tùy thân của mình hoặc ký vào Tuyên Bố Xác Nhận Danh Tính thì mới có thể bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử này.
Các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ là:
• Giấy xác nhận cử tri
• Bằng lái xe do Sở Xe Cơ Giới Virginia cấp* hoặc thẻ căn cước**
• Hộ chiếu Hoa Kỳ (hợp lệ)
• Giấy tờ tùy thân có ảnh do chủ sở hữu lao động cấp (hợp lệ)
• Thẻ học sinh/sinh viên do trường cao đẳng/đại học/trung học Virginia cấp (hợp lệ)
• Thẻ sinh viên có ảnh do trường cao đẳng/đại học Hoa Kỳ cấp (hợp lệ)
• Các loại giấy tờ tùy thân khác do chính phủ Hoa Kỳ hoặc Virginia cấp
• Giấy tờ đăng ký bộ lạc hoặc thẻ bộ lạc khác (hợp lệ)
• Thẻ Cử Tri Virginia Có Ảnh
• Bất kỳ hóa đơn điện nước, sao kê ngân hàng, séc chính phủ,
séc lương hoặc giấy tờ chính phủ hiện hành khác có tên và địa chỉ của quý vị (trong vòng 12 tháng qua)
* Luật Virginia cho phép sử dụng giấy phép hết hạn do Sở Xe Cơ Giới Virginia cấp cho các mục đích bỏ phiếu. **Không chấp nhận thẻ đặc quyền dành cho tài xế Virginia cho các mục đích bỏ phiếu
Cử tri không mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ đến cuộc bỏ phiếu hoặc không ký vào Tuyên Bố Xác Nhận Danh Tính sẽ nhận được một lá phiếu tạm thời.
Quý vị cần làm gì tại nơi bỏ phiếu
Khi quý vị đến nơi, viên chức bầu cử sẽ có mặt để giúp quý vị:
Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ.
cử tại quận của quý vị không?
Đăng ký
Nói hoặc viết tên và địa chỉ của quý vị.
Nhận và kiểm tra lá phiếu
Lá phiếu có thông tin của tất cả cuộc tranh
Đi tới phòng bỏ phiếu và bỏ phiếu
Đánh dấu lá phiếu bằng cách tô vào hình bầu dục bên cạnh (các) lựa chọn của quý vị.
Quét lá phiếu sau khi hoàn thành
Nếu quý vị không có tên trong danh sách cử tri, hoặc nếu quý vị không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc không ký Tuyên Bố Xác Nhận Danh Tính, viên chức bầu cử sẽ hướng dẫn quý vị bỏ phiếu tạm thời.
Quyền của cử tri
Quý vị không thể bị từ chối quyền bỏ phiếu nếu quý vị đủ điều kiện pháp lý để đi bỏ phiếu.
Quý vị có quyền:
• Bỏ phiếu nếu quý vị đã được đăng ký tại địa chỉ hiện tại của mình ít nhất 22 ngày trước Ngày Bầu Cử.
• Yêu cầu bất kỳ viên chức bầu cử nào giúp đỡ.
• Được hướng dẫn cách đánh dấu và bỏ phiếu bầu.
• Yêu cầu một lá phiếu mới nếu quý vị muốn thay đổi lá phiếu của mình trước khi bỏ phiếu.
• Bỏ phiếu tạm thời nếu tên của quý vị không có trong danh sách cử tri mà quý vị cho là phải có trong danh sách, hoặc quý vị quên mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ và từ chối ký vào Tuyên Bố Xác Nhận Danh Tính.
• Đưa con quý vị (15 tuổi trở xuống) vào phòng bỏ phiếu.
• Bỏ phiếu nếu quý vị xếp hàng trước 7 giờ tối khi thời gian bỏ phiếu kết thúc.Voter Pocket Guide – Nov. 2021 – Print (pdf) (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
Voter Pocket Guide printing instructions – Nov 2021 (pdf) (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
Voter Pocket Guide – Nov 2021 – Digital (pdf) (En Español) (Tiếng Việt) (한 국어)
https://www.elections.virginia.gov/voter-pocket-guide/

By adminVR