Sat. May 28th, 2022


Theo nguồn tin Tiếng Việt trên trang mạng của Virginia Department of Elections.
Ngày 19 tháng 10 năm 2020

Ngày cuối cùng để ghi danh xin bỏ phiếu khi vắng mặt cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2020 trong tiểu bang Virginia là 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 23 tháng 10 và bỏ phiếu trực tiếp sớm kết thúc vào ngày 31 tháng 10

RICHMOND, VA – Bộ Bầu cử Virginia thông báo một số thời hạn sắp tới cho các cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt trong Cuộc Tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Ngày cuối cùng để yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt là Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020 lúc 5 giờ chiều. Các lá phiếu vắng mặt được trả lại qua đường bưu điện phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử, ngày 3 tháng 11 năm 2020 và được văn phòng đăng ký cử tri địa phương nhận vào trưa thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Cử tri cũng có thể gửi lá phiếu đã đánh dấu và niêm phong tại văn phòng đăng ký chung của họ hoặc địa điểm bỏ phiếu đến 7 giờ tối vào Ngày bầu cử.

Cử tri không cần lý do để bỏ phiếu vắng mặt. Bất kỳ cử tri nào đã đăng ký đều có thể yêu cầu một lá phiếu vắng mặt, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Cử tri có thể yêu cầu một lá phiếu gửi qua thư trực tuyến tại www.election.virginia.gov/voterInformation hoặc họ có thể liên hệ với văn phòng đăng ký cử tri địa phương của họ và yêu cầu họ gửi đơn đăng ký cho họ. Các cử tri có thể theo dõi tình trạng của các đơn đăng ký bỏ phiếu của họ trực tuyến www.elices.virginia.gov/voterInformation.

Ngoài các giờ theo lịch thường lệ, các văn phòng đăng ký cử tri địa phương sẽ mở cửa vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020 và Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020 để bỏ phiếu trực tiếp sớm. Bỏ phiếu trực tiếp sớm kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Cử tri không phải điền đơn để bầu trực tiếp. Người bỏ phiếu có thể đến văn phòng đăng ký chung của họ hoặc địa điểm bỏ phiếu vệ tinh, xuất trình ID và bỏ phiếu. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những ID nào được coi là có thể chấp nhận được tại www.election.virginia.gov/voterID.

Nếu bạn tin rằng bạn có thể không có mặt một nhân chứng một cách an toàn trong khi hoàn thành việc bỏ phiếu vắng mặt cho Cuộc Bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020, bạn không bắt buộc phải có mặt một nhân chứng. Ngoài ra, nếu bạn bị mù, có thị lực kém, hoặc bị suy giảm khả năng khéo léo bằng tay, bạn có thể chọn bỏ phiếu vắng mặt bằng công cụ đánh dấu phiếu điện tử.

Các cử tri có câu hỏi về việc bỏ phiếu vắng mặt, qua thư và trực tiếp hoặc bất kỳ khía cạnh nào của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 có thể gọi cho Bộ bầu cử Virginia theo số (800) 552-9745, gửi email cho bộ theo địa chỉ info@election.virginia.gov , hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại Elevirginia.gov. Người bỏ phiếu cũng được khuyến khích theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @vaElect, Facebook tại @VirginiaELECT và Instagram tại @va_election.
FOR IMMEDIATE RELEASE:
October 19, 2020

Contact For More Information:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@elections.virginia.gov

REQUESTS FOR ABSENTEE BALLOT APPLICATIONS DUE FRIDAY, OCTOBER 23; IN-PERSON ABSENTEE VOTING ENDS OCTOBER 31
RICHMOND, VA – The Virginia Department of Elections announces several upcoming deadlines for voters wishing to vote absentee in the November 3, 2020 General Election.

The last day to request an absentee ballot is Friday, October 23, 2020 at 5pm. Absentee ballots returned by mail must be postmarked by Election Day, November 3, 2020 and received by the local voter registration office by noon on Friday, November 6, 2020. Voters can also drop off their marked and sealed ballots at their general registrar’s office or polling place up to 7 p.m. on Election Day.

Voters no longer need a reason to vote absentee. Any registered voter may request an absentee ballot, either in-person or by mail. Voters can request a mailed ballot online at www.elections.virginia.gov/voterInformation or they can contact their local voter registration office and ask them to mail them an application. Voters can track the status of their ballot applications online www.elections.virginia.gov/voterInformation.

In addition to regularly scheduled hours, local voter registration offices will be open Saturday, October 24, 2020 and Saturday, October 31, 2020 for early in-person voting. Early in-person voting ends October 31, 2020. Voters do not have to fill out an application to vote in person. Voters can go to their general registrar’s office or satellite voting location, show ID and cast a ballot. More information about what IDs are considered acceptable can be found at www.elections.virginia.gov/voterID.

If you believe you may not safely have a witness present while completing the absentee ballot for the November 3, 2020 Election, you are not required to have a witness present. Also, if you are blind, have low vision, or have impaired manual dexterity, you have the option of voting an absentee ballot using an electronic ballot-marking tool.

Voters with questions about absentee, mail-in and in-person voting or any aspect of the November 3, 2020 election may call the Virginia Department of Elections at (800) 552-9745, email the department at info@elections.virginia.gov, or visit our website at elections.virginia.gov. Voters are also encouraged to follow us on Twitter at @vaElect, Facebook at @VirginiaELECT and Instagram at @va_election.

###

The deadline to request your absentee ballot is almost here. Visit elections.virginia.gov/absentee today!

Posted by Virginia Department of Elections on Monday, October 19, 2020
https://www.elections.virginia.gov/new-releases/requests-for-absentee-ballot-applicationsdue-friday-october-23in-person-absentee-voting-ends-october-31.html

By adminVR