Những con số về Đại dịch COVID-19 tính cho đến ngày 19 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua trên trang mạng của Sở Y tế Virginia với Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và bệnh viện Virginia vào Ngày 19 tháng 4 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Hospital & Healthcare Association Theo Tin trên trang mạng của Sở Y tế Virginia Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) Báo cáo hoạt động Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Activity Report

Read More

Những con số về Đại dịch COVID-19 Những con số về Đại dịch COVID-19 tính cho đến ngày 11 tháng 4 năm 2020 trong tuần qua trên trang mạng của Sở Y tế Virginia với Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và bệnh viện Virginia vào Ngày 11 tháng 4 năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health & Virginia Hospital & Healthcare Association Theo Tin trên trang mạng của Sở Y tế Virginia Bệnh do vi-rút corona 2019 (COVID-19) áo cáo hoạt động Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Activity Report

Read More

Theo Thông tin vào Ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV)

Theo nguồn tin trên trang mạng của The Virginia Department of Health Theo Thông tin vào Ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) Surveillance Data VDH is closely monitoring and […]

Read More

Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc và phía tây nam Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV)

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmond.gov Theo Thông tin vào Ngày 26 tháng 2 năm 2020 của Bộ Y tế Virginia: CDC đang điều tra cho 1 bệnh nhân vùng bắc Virginia có hay không bị nhiễm virus Corona (2019-nCoV) Surveillance Data VDH is closely monitoring and investigating reports of illness potentially associated […]

Read More