Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Kết quả bầu cử ở quận Henrico trong cuộc tổng tuyển cử 2019 vào ngày 5 tháng 11 của tiểu bang Virginia 2019 November General Unofficial Results HENRICO COUNTY Member Senate of Virginia (009) Results by Precinct 40 precincts of 40 (100.00%) reporting Candidate […]

Read More