Tue. Jul 5th, 2022

Month: May 2020

Thị trưởng Stoney loan tin Thành phố Richmond sẽ sử dụng hai tuần tới phát triển kế hoạch mở rộng thử nghiệm, tăng quyền truy cập vào nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân và giải quyết các nhu cầu của kinh doanh nhỏ trong thời gian trì hoãn mở cửa trở lại

Theo nguồn tin trên trang mạng của richmondgov.com Văn phòng Thị trưởng Stoney xây dựng kế hoạch mở rộng thử…