Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo bỏ phiếu sớm trực tiếp sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020

Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo bỏ phiếu sớm trực tiếp sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 cho cuộc Bầu Cử Tổng Thống năm 2020 7 tháng 9, 2020 NGÔI SAO BẦU CỬ TRONG CÁ NHÂN NGÀY […]

Read More

Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Thị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận Thành phố Richmond thông báo khởi động Chương trình Trợ cấp Richmond Recovers dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. […]

Read More