Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com Thị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận Thành phố Richmond thông báo khởi động Chương trình Trợ cấp Richmond Recovers dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. […]

Read More