Thị trưởng Stoney thông báo Chương trình Trợ cấp ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện có thể được nộp đơn xin trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020


Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.comThị trưởng Stoney ra mắt tài trợ ‘Richmond Recovers’ cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận

Thành phố Richmond thông báo khởi động Chương trình Trợ cấp Richmond Recovers dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. Chương trình này được tài trợ 3 triệu đô la từ việc trích lập Đạo luật CARES của Thành phố và sẽ do Cơ quan Phát triển Kinh tế của Thành phố Richmond quản lý.

“Các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận của Richmond đã chứng tỏ khả năng phục hồi thông qua đại dịch COVID-19 chưa từng có,” Thị trưởng Stoney nói. “Họ đã làm việc không ngừng để giữ cho cánh cửa của họ luôn mở và phục vụ khách hàng và khách hàng một cách an toàn. Các khoản trợ cấp của Richmond Recovery sẽ cung cấp những khoản cứu trợ tài chính cần thiết và xứng đáng. ”

Số tiền tài trợ cho chương trình sẽ dao động từ $ 10.000 đến $ 15.000 dựa trên số lượng nhân viên toàn thời gian đang hoạt động hiện tại của tổ chức. Các quỹ trợ cấp có thể được sử dụng để hoàn trả chi phí tiền lương của nhân viên, bao gồm cả chi phí phúc lợi; tiền thuê và các tiện ích cho không gian làm việc thương mại; và vốn lưu động.

Bạn có thể tìm thấy toàn bộ hướng dẫn chương trình và các yêu cầu về tính đủ điều kiện tại RVAStrong.org/richmondrecovers. Các đơn xin có thể được nộp trực tuyến từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Bao gồm cả nguồn tài trợ cho Chương trình Tài trợ Người phục hồi Richmond, thành phố đã phân bổ hơn 4,1 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19.

##

Mayor Stoney launches ‘Richmond Recovers’ grants for small businesses and non-profits

The City of Richmond announced the launch of the Richmond Recovers Grant Program for small businesses and non-profit organizations. The program is funded with $3 million from the City’s CARES Act appropriation and will be administered by the Economic Development Authority of the City of Richmond.

“Richmond’s small businesses and non-profit organizations have proven resilient through the unprecedented COVID-19 pandemic,” said Mayor Stoney. “They have worked relentlessly to safely keep their doors open and serve customers and clients. The Richmond Recovers grants will provide much needed and deserved financial relief.”

Grant amounts for the program will range from $10,000 to $15,000 based on the organization’s number of current active full-time employees. Grant funds can be used to reimburse the costs of employee wages, including the cost of benefits; rent and utilities for commercial workspaces; and working capital.

Full program guidelines and eligibility requirements can be found at RVAStrong.org/richmondrecovers. Applications can be submitted online from September 1, 2020 to September 30, 2020.

Inclusive of the funding for the Richmond Recovers Grant Program, the city has allocated over $4.1 million to support businesses during the COVID-19 pandemic.

##


http://rva.gov/press-releases-and-announcements-mayors-office/news/mayor-stoney-launches-richmond-recovers-grants

Grant Guidelines

https://www.rvastrong.org/s/RICHMOND-RECOVERS-GRANT-PROGRAM-082620-Final.pdf

Financial Analysis Spreadsheet

https://www.rvastrong.org/richmondrecovers?fbclid=IwAR0cBuRdzf-x-rgdDDWafKFPvNkSqQJTVx7a0DQvVSc81-VSCkpiKvI9RiU

Grant Application

https://webportalapp.com/sp/login/cityofrichmond-richmondrecoversgrant