Súng bị cấm trong các công viên công cộng và các cơ sở hay các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố Richmond


Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan thành phố Richmond ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ Thứ Sáu Ngày 3 tháng 7 năm 2020

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của richmondgov.com


Súng bị cấm trong các cơ sở thành phố, công viên
Ngày 06 tháng 7 năm 2020

Kể từ ngày 1 tháng 7, súng bị cấm trong các tòa nhà thuộc sở hữu thành phố, công viên, cơ sở giải trí và các cơ sở cộng đồng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Tòa thị chính, trung tâm cộng đồng, hai địa điểm của Bộ Dịch vụ Xã hội và tất cả các công viên công cộng.

Hội đồng thành phố Richmond đã thông qua sắc lệnh của thị trưởng cấm súng trong các tòa nhà và công viên thành phố vào tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên,lệnh cấm không có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2020 vì tiểu bang chỉ mới bỏ phiếu cho các thành phố quyền lực hạn chế súng ở một số không gian nhất định .

Dân Richmonder không nên bị đe dọa bởi bạo lực súng đạn,” Thị trưởng Stoney nói. “Điều này đặc biệt đúng trong các không gian công cộng như công viên và trung tâm cộng đồng là nơi cư dân mong muốn được tận hưởng các tiện nghi công cộng mà không phải lo sợ cho cuộc sống của họ.”

“Được kết hợp với yêu cầu báo cáo của chúng tôi về súng bất hợp pháp, thay đổi lập pháp quan trọng này là một mô hình chúng ta nên nhân rộng và là nền tảng mà chúng ta nên xây dựng,” Thị trưởng Stoney tiếp tục. “Mang theo ký ức của Markiya Dickson trong tim thì chúng ta phải tiếp tục ủng hộ và đổi mới cho một ngày mai an toàn hơn và mạnh mẽ hơn.”

Văn bản của mã thành phố, § 19-334.1 Mang súng ở một số nơi nhất định, đọc:

Không ai được mang theo bất kỳ loại súng nào trong bất kỳ tòa nhà, công viên, hoặc giải trí hoặc cơ sở cộng đồng nào thuộc sở hữu của Thành phố. Lệnh cấm này sẽ không áp dụng cho bất kỳ nhân viên quân sự được ủy quyền hợp pháp nào (i) trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp pháp của họ, (ii) nhân viên thực thi pháp luật hoặc (iii) nhân viên bảo vệ được Thành phố ký hợp đồng hoặc thuê. (Quy định số 2019-165, § 1, 7-1-2019)


Firearms prohibited in city facilities, parks
By Office of the Press Secretary to the Mayor – July 06, 2020

As of July 1, firearms are prohibited in city-owned buildings, parks, recreational facilities and community facilities. This includes, but is not limited to: City Hall, community centers, the two Department of Social Services locations and all public parks.

Richmond City Council passed the mayor’s ordinance to prohibit guns in city buildings and parks in July 2019. However, the prohibition did not go into effect until July 1, 2020 because the state only recently voted to give municipalities the power to limit guns in certain spaces.

“No Richmonder should ever be threatened by gun violence,” said Mayor Stoney. “This is especially true in public spaces like parks and community centers, where residents expect to enjoy public amenities, not fear for their lives.”

“Paired with our reporting requirement on illegal guns, this key legislative change is a model we should replicate and a foundation we should build on,” continued Mayor Stoney. “Carrying the memory of Markiya Dickson in our hearts, we must continue to advocate and innovate for a safer, stronger Richmond.”

The text of the city code, § 19-334.1 Carrying firearms in certain places, reads:

No person shall carry any firearm within any City-owned building, park, or recreation or community facility. This prohibition shall not apply to any duly authorized (i) military personnel in the performance of their lawful duties, (ii) law enforcement officer, or (iii) security guard contracted or employed by the City. (Ord. No. 2019-165, § 1, 7-1-2019)

##


http://richmondvaannouncements.blogspot.com/2020/07/firearms-prohibited-in-city-facilities.html