Mon. Aug 8th, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections.
Yêu cầu về Chữ ký của Nhân chứng:
Cần có chữ ký của người làm chứng trên tất cả các lá phiếu vắng mặt của Tiểu Bang Virginia cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 năm 2021

RICHMOND, Va –Ban bầu cử Virginia muốn nhắc nhở cử tri rằng chữ ký của nhân chứng là bắt buộc trên tất cả các lá phiếu vắng mặt được bỏ trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2021.

Nếu một cơ quad ghi danh chung nhận thấy sau khi kiểm tra phong bì bỏ phiếu vắng mặt được trả lại mà chữ ký của nhân chứng bị thiếu thì cử tri sẽ được thông báo trong vòng ba ngày sau khi nhận được tại văn phone ghi danh rằng lá phiếu yêu cầu sửa đổi. Cử tri sẽ có cho đến trưa ngày thứ ba sau cuộc bầu cử (ngày 5 tháng 11 năm 2021) để sửa lá phiếu của họ để được tính.

ELECT khuyến khích cử tri gửi lại lá phiếu vắng mặt của họ trong thời gian sớm nhất có thể. Một cử tri có thể trả lại lá phiếu vắng mặt của họ bằng cách chuyển nó đến:

USPS hoặc dịch vụ chuyển phát thương mại (chẳng hạn như FedEx hoặc UPS). Tất cả các lá phiếu vắng mặt bao gồm bưu phí trả trước thông qua USPS;
Địa điểm trả khách được liệt kê trên trang web chính thức của quận hoặc thành phố của họ;
Văn phòng Tổng ghi danh tại quận hoặc thành phố của họ; hoặc,
Bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào trong quận hoặc thành phố của họ về Bầu cử
Các lá phiếu vắng mặt đã hoàn thành phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày bầu cử và được công ty đăng ký địa phương nhận vào trưa Thứ Sáu, ngày 5 tháng 11 năm 2021. Nếu lá phiếu được chuyển đến tận tay, lá phiếu đó phải được trả lại cho văn phòng đăng ký chung hoặc địa điểm trả khách trước 7 giờ tối. vào Ngày bầu cử.

Những cử tri đã yêu cầu một lá phiếu vắng mặt có thể theo dõi lá phiếu của họ tại đây: https://v2.ballotscout.org/virginia/search/state. Nếu một cử tri lo ngại rằng họ không có đủ thời gian để gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện, ELECT khuyến khích cử tri tự mình chuyển lá phiếu của họ đến văn phòng đăng ký chung ở địa phương của họ, địa điểm trả phiếu hoặc trực tiếp bỏ phiếu.
Witness Signature Requirements:
Witness signature required on all absentee ballots

FOR IMMEDIATE RELEASE:
October 6, 2021

Contact For More Information:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@elections.virginia.gov

WITNESS SIGNATURE REQUIREMENTS:
WITNESS SIGNATURE REQUIRED ON ALL ABSENTEE BALLOTS
RICHMOND, Va –The Virginia Department of Elections wants to remind voters that witness signatures are required on all absentee ballots being cast in the 2021 General Election.

If a general registrar finds after examining a returned absentee ballot envelope that the witness signature is missing, the voter will be notified within three days after receipt in the registrar’s office that the ballot requires modification. The voter will have until noon on the third-day after the election (November 5, 2021) to correct their ballot in order for it to be counted.

ELECT encourages voters to return their absentee ballot at their earliest convenience. A voter may return their absentee ballot by delivering it to:

The USPS or a commercial delivery service (such as FedEx or UPS). All absentee ballots include pre- paid postage through the USPS;
A drop-off location listed on their county or city’s official website;
The Office of the General Registrar in their county or city; or,
Any polling place within their county or city on Election
Completed absentee ballots must be postmarked by Election Day and received by local registrars by noon on Friday, November 5. 2021. If a ballot is personally delivered, it must be returned to the general registrar’s office or drop-off location by 7:00 p.m. on Election Day.

Voters who have requested an absentee ballot can track their ballot here: https://v2.ballotscout.org/virginia/search/state. If a voter is concerned that they do not have enough time to return their ballot by mail, ELECT encourages voters to personally deliver their ballot to their local general registrar’s office, a ballot drop-off location, or vote in-person.

###
https://www.elections.virginia.gov/news-releases/witness-signature-requirementsbrwitness-signature-required-on-all-absentee-ballots.html

By adminVR