Sat. Aug 6th, 2022


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections

MẪU ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/veris-voter-registration/applications/vregform_revjul17_vietnamese.pdf
Ngày 14 tháng 10 năm 2020
Thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 là hạn chót cho công dân của tiểu bang Virginia có đủ điều kiện bỏ phiếu Ghi Danh Bỏ Phiếu cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng 11 năm 2021

Ngày 7 tháng 10 năm 2021

Liên hệ để biết thêm thông tin:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@election.virginia.gov

HẠN CHẾ GHI DANH CHO BẦU CỬ NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2021 LÀ NGÀY 12 THÁNG 10

RICHMOND, VA – Thời hạn đăng ký cử tri cho các cuộc bầu cử sắp tới là Thứ Ba, ngày 12 tháng 10. Ghi danh thành công cho phép tất cả những người Virginia đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 năm 2021.

Để ghi danh bầu cử hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri:

Qua thư: Đơn đăng ký phải được đóng dấu bưu điện trước tháng 10
Trực tiếp: Đơn đăng ký phải được nộp trước 5:00 chiều ngày 12 tháng 10.
Trực tuyến: Đơn đăng ký phải được gửi trước 11:59 tối vào tháng 10

Bất kỳ Virginia nào cũng có thể kiểm tra hoặc cập nhật thông tin đăng ký của họ hoặc đăng ký lần đầu tiên tại Cổng thông tin công dân trực tuyến của Bộ, vote.elices.virginia.gov. Các cử tri đã đăng ký cũng có thể xem trước lá phiếu của họ và yêu cầu một lá phiếu vắng mặt thông qua trang mạng.

Christopher Piper, Ủy viên bầu cử của Virginia cho biết: “Ghi danh cử tri trentrang mạng làm cho việc bỏ phiếu dễ tiếp cận hơn đối với cư dân Virginia. “Ban Bầu cử Virginia cam kết làm cho việc bỏ phiếu dễ tiếp cận và an toàn nhất có thể.”

Để ghi danh bỏ phiếu ở Virginia, một người phải:

là một công dân Hoa Kỳ.
là cư dân của Virginia
đủ 18 tuổi trở lên trước cuộc Tổng tuyển cử ngày 2 tháng 11 sắp tới
đã được khôi phục quyền biểu quyết nếu bị kết tội trọng tội

đã được khôi phục năng lực theo lệnh của tòa án nếu bị tuyên bố là mất khả năng tâm thần
Ngoài việc ghi danh qua trang mạng tại vote.elices.virginia.gov, những người Virginia đủ điều kiện có thể đăng ký tại văn phòng ghi danh cử tri địa phương của họ. Các cử tri có thể tìm thêm thông tin về các văn phòng địa phương tại các cuộc bầu cử.virginia.gov/VRO. Cơ hội ghi danh cử tri cũng có sẵn tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của DMV và các văn phòng dịch vụ xã hội.

Để biết thêm thông tin về việc ghi danh cử tri hoặc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11, hãy truy cập trang web của Ban Bầu cử tại địa chỉ shows.virginia.gov hoặc gọi số điện thoại miễn phí (800) 552-9745.
FOR IMMEDIATE RELEASE:
October 7, 2021

Contact For More Information:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@elections.virginia.gov

REGISTRATION DEADLINE FOR NOV. 2 ELECTIONS IS OCT. 12
RICHMOND, VA – The voter registration deadline for the upcoming elections is Tuesday, October 12. Successful registration enables all eligible Virginians to cast ballots in the November 2, 2021 elections.

To register to vote or update voter registration information:

By mail: Applications must be postmarked by October
In-person: Applications must be submitted by 5:00 pm on October 12.
Online: Applications must be submitted by 11:59 pm on October
Any Virginian can check or update their registration information or register for the first time at the Department’s Online Citizen Portal, vote.elections.virginia.gov. Registered voters can also preview their ballot and request an absentee ballot through the website

“Online voter registration makes voting more accessible for residents of Virginia,” said Christopher Piper, Virginia’s Commissioner of Elections. “The Virginia Department of Elections is committed to making voting as accessible and secure as possible.”

To register to vote in Virginia, one must:

be a S. citizen
be a resident of Virginia
be at least 18 years old by the upcoming November 2 General Election
have had voting rights restored if convicted of a felony
have had the capacity restored by court order if declared mentally incapacitated
In addition to registering online at vote.elections.virginia.gov, eligible Virginians may register at their local voter registration office. Voters can find additional information about local offices at elections.virginia.gov/VRO. Voter registration opportunities are also available at DMV customer service centers and social service offices.

For more information about voter registration or casting a ballot in the November elections, visit the Department of Elections website at elections.virginia.gov or call toll-free at (800) 552-9745.

###
https://www.elections.virginia.gov/news-releases/registration-deadline-for-nov-2-elections-is-oct-12.html

By adminVR