Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information hay các nhóm thành phần thứ ba nào


Theo nguồn tin trên trang mạng của Virginia Department of Elections

Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia ra Thông Báo không có liên quan về cuộc vận động bầu cử với The Center for Voter Information cũng như phối hợp với bất kỳ các nhóm thứ ba về các nỗ lực chiến dịch bầu cử.

RICHMOND, VA – The Center for Voter Information gần đây đã gửi đơn xin bỏ phiếu vắng mặt đến các cư dân Virginia. Ban bầu cử Virginia không có liên kết với nhóm này cũng như phối hợp với bất kỳ nhóm bên thứ ba nào về các nỗ lực chiến dịch.

Chúng tôi biết rằng cử tri ở nhiều địa phương nhận được đơn xin bỏ phiếu vắng mặt đã được đưa phong bì trả trước gửi đến văn phòng đăng ký không chính xác.

Ban Bầu Cử tiểu bang Virginia khuyến khích tất cả các cử tri muốn nhận một lá phiếu vắng mặt cho cuộc bầu cử tháng 11 nộp đơn điện tử trên trang web của chúng tôi www.election.virginia.gov/voterinformation.

Bất kỳ đơn nào đến sai địa phương sẽ được chuyển ngay đến văn phòng chính xác để xử lý.

Nếu quý vị đã nộp đơn xin bỏ phiếu vắng mặt thi quý vị không cần phải nộp đơn mới. Ngày đầu tiên các lá phiếu vắng mặt sẽ được gửi qua đường bưu điện là ngày 18 tháng 9 năm 2020. Các thắc mắc khác về việc gửi thư này có thể được chuyển đến The Center for Voter Information.FOR IMMEDIATE RELEASE:
August 6, 2020

Contact For More Information:
Andrea M. Gaines
(804) 864-8928
Andrea.Gaines@elections.virginia.gov

VIRGINIA DEPARTMENT OF ELECTIONS’ STATEMENT CONCERNING THIRD PARTY MAILINGS
RICHMOND, VA – The Center for Voter Information recently mailed absentee ballot applications to Virginia residents. The Virginia Department of Elections has no affiliation with this group nor coordinates with any third party groups on campaign efforts.

We are aware that voters in multiple localities that received an absentee ballot application were given pre-paid return envelopes addressed to the incorrect registrar’s office.

The Virginia Department of Elections encourages all voters that would like to receive an absentee ballot for the November election to apply electronically on our website www.elections.virginia.gov/voterinformation.

Any applications that arrive in the wrong locality’s office will be forwarded immediately to the correct office for processing.

If you have already applied for an absentee ballot, you do not need to submit a new application. The first day that absentee ballots will be mailed is September 18, 2020. Other inquiries regarding this mailing can be directed to the Center for Voter Information.
https://www.elections.virginia.gov/new-releases/virginia-department-of-elections-statement-concerning-third-party-mailings.html